Generaties aan het werk

Generaties aan het werk

1 - 1,5 u.
min. 8 max 24 deelnemers
HR
Generatie-indeling: generatiekenmerken jeugdjaren

Doel

Een aantal stereotiepe uitspraken over ‘generaties aan het werk’ verhelderen en de discussie hierover verbreden. In deze workshop brengen generaties hun eigen “werkkarakteristieken” en die van de andere generaties in kaart. Zowel uitspraken over de werkcontext, loopbaanontwikkeling als work-life-balance komen aan bod. Door constructief na te denken over generatieverschillen en overleg tussen generaties leert men elkaars sterktes en samenwerkingsmogelijkheden kennen.

Voor wie?

Geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties, ook wanneer deelnemers elkaar niet kennen. De begeleiding kan zowel door een lijnmanager/leidinggevende of coach gebeuren. De workshop is sterker wanneer ze in een bestaand team wordt uitgevoerd.

Materiaal

Kleefband
Viltstiften (zwart, groen, rood) per generatie

Generatiekenmerken aan het werk – kaartjes

Generatiekenmerken aan het werk - spelbord

PPT indeling Becker

Voorbereiding

Presentatie klaarzetten in lokaal
Indeling lokaal: caféopstelling met tafeltjes van 4 à 6 personen
Het benodigd materiaal uitprinten


Verloop

 • Toon dia met daarop de indeling van Becker
 • Bij voorkeur laat je deze oefening in generatiegroepen doorgaan, of mix de generaties per tafel wanneer de dynamiek of verdeling niet optimaal waren bij vorige workshops
 • Leg kort de bedoeling van de oefening uit:
  • Het doel is kenmerken van de eigen generatie en andere generaties benoemen en te bediscussiëren.
  • Anderzijds is het de bedoeling om constructief na te denken over de verschillen tussen generaties op basis van eigen ervaringen.
 • Geef iedere tafel:
  • een speldbord,
  • kaartjes met uitspraken die mogelijks te linken zijn aan een generatie(kenmerk),
  • een aantal lege kaartjes voorzien waarop deelnemers zelf nog kenmerken kunnen toevoegen per generatie,
  • een zwarte, groene en rode stift.
 • De deelnemers lezen de kaartjes één voor één en plaatsen die bij een generatie op het spelbord.
 • Indien men de formulering van een kaartje wil veranderen, dan draait men het om en schrijft op de achterzijde toevoegingen. Er zijn ook lege briefjes, zodat kenmerken kunnen toegevoegd worden.
 • Bij twijfel kan men kaartjes in het midden of tussen twee generaties plaatsen. Ook universele kenmerken mag men in het midden plaatsen.
 • In deze workshop zijn geen juiste oplossingen. Men deelt dit echter niet mee aan de deelnemers.
 • Elke groep stelt zijn “oplossing” voor aan de andere groepen aan de hand van een tour-de-table. Elke generatie legt daarbij uit waarom welke kaartje bij welke generatie gelegd werden. Hierbij worden de stereotiepe uitspraken concreter.
 • De begeleider kan ter verduidelijking vragen naar concrete situaties op het werk die verklaren waarom bepaalde kaartjes bij bepaalde generaties werden gelegd.

Nabespreking

Bespreek met de deelnemers over de verschillen in aanpak van de vorige oefening: welke generaties discussieerden veel, wie keek vooral naar de eigen kenmerken, wie was  eerst klaar, wie werkte heel gestructureerd, …

Daarna gaat ieder terug aan de tafel. De deelnemers moeten dan per generatie op de kaartjes aanduiden wat :

 • mogelijke krachten zijn van een generatie (een groen bolletje op het kaartje),
 • mogelijke bronnen van conflict zijn (een rood bolletje),
 • hoe kunnen ze samenwerken (vanuit groen gemarkeerde kaartjes)

Op basis hiervan vertellen de generaties aan elkaar hoe ze elkaar zien vanuit krachten en conflicten. Ook hier kan de begeleider de discussie sterker maken door naar concrete voorbeelden te vragen.

Fixeer de ‘oplossingen’ met kleefband voor verdere discussies of voor gebruik in de workshop Generatiekwadranten.

Meer weten?

Deze workshop is een ideale stap voor de workshop 'Generatiekwadranten’