Teamcoaching

Teamcoaching

1,5 uur
min 8
coaching
coaching, oplossingsgericht werken

Doel

 • Krachten van de verschillende generaties door de medewerkers zelf laten erkennen en benoemen.
 • Voorstellen formuleren om de krachten van de generaties bewust aan te wenden in de samenwerking en prestaties van het team.

Voor wie?

Teamleden of een groep medewerkers uit eenzelfde organisatie. Het kan een meerwaarde opleveren om de test “Scan jezelf” te laten uitvoeren voor deze sessie, zodat het onderwerp al leeft bij de medewerkers.

Aantal deelnemers : minstens 8 van minstens 2 generatie en de coach. De verdeling in groepen volgens generaties is afhankelijk van de toevallige samenstelling van het team. Een generatie zou minstens uit een 3-tal personen moeten bestaan.

Materiaal

Ruim lokaal in functie van het aantal deelnemers.

Voorbereiding 

Het is aangewezen dat de teamleden de test gedaan hebben 'Mijn generatieprofiel'  zodat zij zelf al een idee hebben bij  welke generatie ze het meest aanleunen.
Opstelling van de ruimte : centraal worden stoelen voorzien voor de generatie die telkens aan het woord komt. Deze groep wordt aan de zijden geflankeerd door plaatsen voor de andere generaties die het gesprek gaan volgen.


Verloop

Groepssamenstelling: 10’

Doel: komen tot een indeling van de medewerkers volgens generaties

In deze introductie wordt alle nodige informatie mee gegeven die nodig is om de opdracht goed te begrijpen:

De groep medewerkers wordt opgedeeld volgens generatie. Daartoe geeft de coach de indeling van Becker als leidraad. Medewerkers die tussen 2 generaties in zitten, kunnen zelf eventueel bij de groep aansluiten waar ze het meest bij aanleunen.

Indien er voldoende deelnemers zijn , dan kunnen de 3 generaties volgens de indeling van Becker gevolgd worden. Indien er slechts 2 groepen gevormd kunnen worden, kan de test “scan jezelf” een oplossing brengen. Eventueel kan in een kort overleg onder de leden afgetoetst worden tot welke generatie ze behoren.  De medewerkers kunnen zelf aangeven bij welke generatie ze wensen aan te sluiten op basis van de introducerende informatie. Het is echter niet aangewezen dat een generatie slechts door één enkele persoon vertegenwoordigd wordt.

Introductie van de opdracht

Er worden 3 groepen (eventueel 2 groepen) gevormd: “de pioniers” (generatie X), “de middengroep” (Pragmatenen) en  “de nieuwkomers” (generatie Y)

Fase 1: 10’

Opstelling:
Vorm met stoelen een kring en laat er de pioniers (generatie X) plaats nemen. Laat de andere generaties een buitenpositie als observator innemen: aan de ene kant de middengroep (pragmaten) , aan de andere kant de nieuwkomers  (generatie Y)

Opdracht voor de pioniers: Vertel het verhaal van het ontstaan van de organisatie.Hoe was het vroeger en wat zijn de leuke momenten die jullie konden mee maken, vraag naar succesverhalen uit die tijd.

De coach begeleidt het gesprek door oplossingsgerichte vragen te stellen die aanleiding geven tot waarderend tussenkomen. Tijdens het gesprek binnen een generatie worden die thema’s, die door de vraagstelling misschien persoonsgebonden kunnen zijn,  weerhouden die ook herkenbaar zijn voor de teamleden uit die generatie

Vragen:

 • Jullie zijn medewerkers van de organisatie van het eerste uur.
 • Geef een concreet voorbeeld van een moment/situatie dat jij als inspirerend hebt ervaren?
 • Wat was jouw aandeel in deze situatie?
 • Welk moment  vond jij uitdagend?
 • Welke momenten waren er moeilijk?
 • Hoe zijn jullie erin geslaagd om met deze uitdagingen om te gaan?
 • Welke kwaliteiten heb je hiervoor ingezet?
 • Waarop zijn jullie echt trots?
 • Welk compliment hebben je ontvangen over jouw prestatie?
 • Stel je voor dat de mensen uit de buitencirkel  jullie een compliment  mogen geven, welk compliment denk je dat ze jullie zeker zullen geven? Wat zullen zij zeker waarderen aan jullie?En wat nog?

Opdracht voor de observatoren: (beide andere groepen): maak op basis van het verhaal dat je hoort een oplijsting van de krachten die de groep heeft ingezet om die resultaten te behalen, de succesverhalen mogelijk te maken.

Fase 2: 10’

Opstelling: laat de middengroep plaats nemen in de cirkel en laat de pioniers de plaats innemen van observator. Herhaal de oefening met voor de middengroep de opdracht: vertel het verhaal van de jaren waarin de organisatie evolueerde tot wat ze nu is.

Vragen

Jullie leerden de organisatie kennen in de “routineperiode”, de periode van expansie,…

 • Geef een concreet voorbeeld van een moment/situatie dat jij als inspirerend hebt ervaren?
 • Wat was jouw aandeel in deze situatie?
 • Welk moment  vond jij uitdagend?
 • Welke momenten waren er moeilijk?
 • Hoe zijn jullie erin geslaagd om met deze uitdagingen om te gaan?
 • Welke kwaliteiten heb je hiervoor ingezet?
 • Waarop zijn jullie echt trots?
 • Welk compliment hebben je ontvangen over jouw prestatie?
 • Stel je voor dat de mensen uit de buitencirkel  jullie een compliment  mogen geven, welk compliment denk je dat ze jullie zeker zullen geven? Wat zullen zij zeker waarderen aan jullie?En wat nog?

 De opdracht voor de observatoren blijft het zelfde

 Fase 3: 10’

Laat de nieuwkomers de plaats nemen in de kring en de andere 2 generaties als observator

Opdracht:

Vertel het verhaal van hoe je hier terecht kwam? Wat heeft gemaakt dat je hier solliciteerde?

Vragen

 • Geef een concreet voorbeeld van een moment/situatie dat jij als inspirerend hebt ervaren?
 • Wat was jouw aandeel in deze situatie?
 • Welk moment  vond jij uitdagend?
 • Welke momenten waren er moeilijk?
 • Hoe zijn jullie erin geslaagd om met deze uitdagingen om te gaan?
 • Welke kwaliteiten heb je hiervoor ingezet?
 • Waarop zijn jullie echt trots?
 • Welk compliment hebben je ontvangen over jouw prestatie?
 • Stel je voor dat de mensen uit de buitencirkel  jullie een compliment  mogen geven, welk compliment denk je dat ze jullie zeker zullen geven? Wat zullen zij zeker waarderen aan jullie?En wat nog?

De andere 2 groepen lijsten de sterktes op .

Nabespreking: 45'

 • Geef aan de 3 generaties de tijd om even te overleggen en de krachten te noteren van de 2 andere generaties        
 • Vraag om beurten aan de generaties om aan de andere groep mee te delen welke krachten ze konden (h)erkennen per generatie.   
 • Laat de groep suggesties aanleveren hoe zij die krachten als groepen kunnen inzetten op het werk, in de dagelijkse routine en in crisissituaties. Laat dit zoveel mogelijk illustreren met concrete situaties van het werk.   
 • Laat een aantal mensen vertellen wat deze coachsessie voor hen betekend heeft en wat ze meenemen voor de verdere werking van de organisatie of in de samenwerking.   

 Meer weten?

info over het project