De generatiebril bij rekrutering en selectie

De generatiebril bij rekrutering en selectie

3 u.
min. 8 max. 16 deelnemers generatiegemengde groep
HR
Recrutering en selectie, generatiekenmerken

Doel

Deze workshop geeft de deelnemers inzicht in hoe generatiekenmerken het rekruterings- en selectieproces bewust of onbewust kunnen beïnvloeden. Deelnemers krijgen hierbij zicht op het eigen (generatiegebonden) referentiekader en hoe dit het rekruterings- en selectiebeleid kan beïnvloeden. Tevens wordt ingegaan op het expliciteren van de kenmerken van de rekrutering- en selectiecultuur die er heerst in een organisatie en waar die mogelijke kandidaten aantrekt of afstoot.

Voor wie

Gericht op medewerkers die betrokken worden bij één of meerdere aspecten van het rekruterings- en selectieproces in een organisatie. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over medewerkers die actief zijn op een dienst Rekrutering en Selectie, maar ook om medewerkers of leidinggevenden die betrokken worden bij een onderdeel uit het rekruterings- en/of het selectieproces.
De begeleiding van deze workshop wordt het best opgenomen door een leidinggevende of medewerker die betrokken is bij het HR-gebeuren van de organisatie.

Voorbereiding

 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-its klaarleggen per tafel met een aantal alcoholstiften
 • Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken.

Materiaal

  • Flipchart per groep
  • Alcoholstiften
  • Projector + scherm
  • Computer
  • PPT rekrutering en selectie
  • Filmpjes

PPT Rekrutering en selectie

 


Verloop

De groep deelnemers wordt in ’generatiegroepen’ verspreid in kleine groepjes van 3 à 4 personen per tafel (indien een bepaalde generatie weinig vertegenwoordigd is, kan je die laten aansluiten bij een aangrenzende generatie):

 • Protestgeneratie (Babyboomers) - °1940-1955
 • Generatie X - °1955-1970
 • Pragmatische generatie - °1970-1985
 • Generatie Y (Screenagers) - °1985-2000
 • Deel 1 – plenair - Introductie op het generatiedenken – 30 min

 • De workshopbegeleider geeft een algemene inleiding op het thema ‘generaties op de werkvloer’ aan de hand van de powerpoint rekrutering en selectie
 • Als inleiding kan hier gewerkt worden met een introductiefilmpje van Robert Half (2’52’’) waarin de kenmerken van verschillende generaties al kort belicht worden:

 

 • Deel 2 – in generatiegroepjes – brainstorm ‘aantrekkelijkheid organisatie voor sollicitanten’ – 50 min

  • 15min brainstorm + inventaris op flipcharts:
  • laat de deelnemers per tafel brainstormen over volgende twee vragen:

   • Wat maakt onze organisatie, op basis van mijn/onze (generatie)verwachtingen, op dit ogenblik aantrekkelijk voor sollicitanten van mijn/onze generatie? Denk hierbij aan algemene aspecten van de organisatie en het personeelsbeleid, denk evenwel ook specifiek aan de elementen in het rekruterings-, selectie –en onthaalbeleid.
   • Wat maakt onze organisatie, op basis van mijn/onze (generatie)verwachtingen, op dit ogenblik onaantrekkelijk voor sollicitanten van mijn/onze generatie? Denk hierbij aan algemene aspecten van de organisatie en het personeelsbeleid, denk evenwel ook specifiek aan de elementen in het rekruterings-, selectie –en onthaalbeleid.

  • laat de deelnemers per tafel hun bevindingen inventariseren op een flipchart: één vel papier met wat als aantrekkelijk beschouwd wordt voor de eigen generatiegroep en één vel papier met wat als onaantrekkelijk gezien wordt

   • 5min per groep in plenum: laat de groepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5 min per groep)
 • 10 à 15min nabespreking: inventariseer de aspecten die aantrekkelijk zijn over de generaties heen en diegene die specifiek zijn voor (een) bepaalde generatie(s). doe hetzelfde voor de aspecten die als onaantrekkelijk ervaren worden.
 • Hang dit overzicht op een zichtbare plaats in de ruimte.

 • Deel 2 – in plenum – analyse filmmateriaal – 40 min

  • Introduceer kort het doel van het filmmateriaal toe:

   • We beschikken over 2 korte filmpjes (van elk ongeveer 3 min) waarin een aantal aspecten die in een sollicitatiegesprek (kunnen) spelen uitvergroot worden. In een eerste filmpje solliciteert generatie Y bij generatie X, in een tweede filmpje is het andersom.

   • Doel is na te gaan in welke mate de getoonde uitvergrotingen herkenbaar zijn, in het algemeen maar mogelijks ook specifiek voor de organisatie. Dit laat vervolgens toe om te reflecteren over de huidige aanpak van rekrutering en selectie, wat er goed loopt en wat er eventueel beter kan. Ook laat het toe om op een persoonlijk niveau te reflecteren over hoe iemand een sollicitatie- en/of selectiegesprek invult.

  • Toon het eerste filmpje: jonge sollicitant (gen Y) solliciteert bij oudere verantwoordelijke (gen X)

   • Bespreek in plenum aan de hand van (bijvoorbeeld) volgende richtvragen (zo nodig kan het filmpje nog een tweede keer getoond worden):

    • Wat zijn de zaken die opvallen? Vanuit het standpunt van de sollicitant? Vanuit het standpunt van de rekruteerder?

    • Wat zijn zaken die herkenbaar zijn voor de deelnemers? Bijv. op basis van ervaringen binnen of buiten de organisatie, zowel als sollicitant als als selectieverantwoordelijke. Laat hierbij elke generatiegroep aan bod komen.

    • Waar knapt de sollicitant in het filmpje juist op af? Hoe zou dit kunnen voorkomen worden?

    • Wat leren we hieruit voor onze organisatie?

    • Zijn er mogelijks persoonlijke inzichten of leerpunten te trekken?

  • Toon het tweede filmpje: oudere sollicitant (gen X) solliciteert bij jonge rekruteerde (gen Y)

   • Bespreek in plenum, cfr. voorbeeldrichtvragen hierboven.

Deel 3 – in groepjes gemengd over de generaties – actieplan voor de organisatie – 40 min

 • Deel de groepen opnieuw in: ga van generatiehomogene naar generatieheterogene groepjes.

 • Geef aan de groepjes volgende opdracht (20 min):

  • Omschrijf voor elke generatie een actiepunt die onze organisatie dient op te nemen om voor die generatie een aantrekkelijke werkgever te zijn (er kan hierbij gerefereerd worden naar de brainstorm uit deel 2 van de workshop). Geef voor elke generatie aan:

   • WAT de actie is

   • WAAROM deze prioriteit gekozen wordt

   • HOE de actie kan verwezenlijkt worden

  • Vervolgens: hoe kunnen we deze acties een plaats geven (of: duidelijk maken) in ons rekruterings- en selectiebeleid?

  • Tenslotte: welke acties kunnen we nemen om onze sollicitatie- en selectieprocedure beter te laten aansluiten op de verwachtingen van elke generatie?

 • Inventariseer in plenum. Bespreek kort welke belangrijke acties naar voor komen. Bespreek de mogelijkheid om deze acties te realiseren in de organisatie. (voorzie 15 min)

Nabespreking

Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:

 • Wat levert jullie deze workshop op?
 • Wat heb je geleerd uit deze workshop?
 • Wat neemt je mee naar eigen de werkplek?