De generatiebril bij ontwikkel- activiteiten

De generatiebril bij ontwikkel- activiteiten

3 u.
min. 4 max. 16 deelnemers
HR
Ontwikkelen generatiekenmerken, VTO

Doel

Een ervaringsgerichte workshop om de aanpak van VTO af te stemmen op generaties: hoe kunnen leervoorkeuren van generaties in kaart gebracht worden? Hoe kunnen leeractiviteiten afgestemd worden op de leervoorkeuren van generaties.

Voor wie?

Gericht op medewerkers uit alle generatiegroepen in de organisatie.
De begeleiding van deze workshop wordt het best opgenomen door een leidinggevende of medewerker die betrokken is bij het HR-gebeuren van de organisatie.

Voorbereiding

 • Als voortraject op deze workshop is het aangewezen om:
 1. een module uit het 3.4. startend implementatiepad te doen, zoals bijvoorbeeld 2.1. generatiescan uitvoeren binnen de eigen organisatie. Op die manier een beeld van de verdeling over de verschillende generaties en kunnen er zo generatiegroepen samengesteld worden.
 2. een module uit het 3.4. verkennend implementatiepad te doen, zoals bijvoorbeeld 3.1.13. Generatie GPS
 3. achtergrond informatie door te nemen over generatietheorieën en generatiemanagement. Deze informatie is terug te vinden onder 4. Info.
 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-its klaarleggen per tafel met aantal alcoholstiften
 • Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken.

Materiaal

 • Voldoende ruim lokaal, met tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipchart per groep
 • alcoholstiften
 • Projector + scherm
 • Computer
 • Downloads:
 • 3.1.10.1 Powerpoint ‘ontwikkelen’
 • 3.1.10.2 pdf van powerpoint ‘ontwikkelen’
 • 3.1.10.3 pdf van powerpoint ‘ontwikkelen’ met extra toelichting voor begeleider (notitiepagina’s)

PPT - De generatiebril bij ontwikkelingsactiviteiten


Verloop

Opzet workshop:

De groep deelnemers wordt ingedeeld in generaties (1 per tafel) aan de hand van 4.3.1. Generaties volgens Becker.


Deel 1 – plenair - Introductie op het generatiedenken – 30’

 • De workshopbegeleider geeft een algemene inleiding op het thema ‘generaties op de werkvloer’ aan de hand van een
 • Daarna wordt ingegaan op wat generaties verwachten op vlak van ontwikkeling, cfr. powerpoint

Deel 2 – in generatiegroepjes – brainstorm ‘wat zijn sterktes en knelpunten in het huidige ontwikkelbeleid van onze organisatie’ – 50’

 • Laat deelnemers per tafel brainstormen over volgende vragen (15’):
 • Wat vinden we, bekeken vanuit ons generatieperspectief, sterktes in het huidige ontwikkelbeleid van onze organisatie? Denk bijv. aan het soort ontwikkelactiviteiten die aangeboden worden, de manier waarop ze aangeboden worden, de omkadering, opvolging,…
 • Wat vinden we, bekeken vanuit ons generatieperspectief, zwaktes in het huidige ontwikkelbeleid van onze organisatie? Denk bijv. aan het soort ontwikkelactiviteiten die aangeboden worden, de manier waarop ze aangeboden worden, de omkadering, opvolging,…
 • laat de deelnemers per tafel hun bevindingen inventariseren op een flipchart: één vel papier met de sterktes, één vel papier met de zwaktes
 • 5’ per groep in plenum: laat de groepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5’ per groep)
 • 10’ nabespreking: inventariseer de sterktes over de generaties heen en diegene die specifiek zijn voor (een) bepaalde generatie(s). doe hetzelfde voor de zwaktes.
 • Hang dit overzicht op een zichtbare plaats in de ruimte.


Pauze


Deel 2 – in generatiegroepjes – opdracht ‘de ideale leerorganisatie’ – 30’

 • Opdracht 15’: geef de deelnemers de volgende opdracht:
 • Stel: morgen kom jullie naar het werk en er is een mirakel gebeurd. Jullie organisatie is getransformeerd in de ideale leerorganisatie:
 • Inventariseer per groep (flipchart) wat er allemaal anders is als jullie morgen aankomen. Hoe ziet het ontwikkelbeleid van jullie organisatie er dan uit? Waaraan zie je dat er een mirakel is gebeurd en dat al jullie (leer)problemen opgelost zijn?
 • 5’ per groep in plenum: laat de groepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5’ per groep)
 • Werk met deze bevindingen verder in het volgende deel van de workshop

Deel 3 – in generatiegroepjes –actieplan voor de organisatie – 40’

 • Geef de deelnemers per generatiegroep volgende opdracht (15’):
 • inventariseer op een flipchart 3 zaken die voor de eigen generatiegroep zeer belangrijk zijn om het opleidingsbeleid van de organisatie effectief te maken.
 • Waarom zijn dit voor de generatiegroep zeer belangrijke zaken?
 • Wat dient er binnen de organisatie te gebeuren om tegemoet te komen aan deze zaken?
 • Laat de generatiegroepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5’ per groep)
 • Nabespreking (10’):
 • Inventariseer alle actiepunten hierboven
 • Laat iedere deelnemer uit deze lijst 3 zaken aanduiden die hij hierin als belangrijkste actiepunten ziet
 • Bespreek op basis van deze geturfde lijst de prioriteiten die in de organisatie dienen opgenomen te worden

Nabespreking

Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:

 • Wat levert jullie deze workshop op?
 • Wat heb je geleerd uit deze workshop?
 • Wat neemt je mee naar eigen de werkplek?

Meer weten?

4.1. Over het project
4.2 Onze brillen op generaties
4.3. Generatietheorieën en brillendragers
4.4. Goede praktijken