Boeien en binden van generaties

Boeien en binden van generaties

2,5 u.
min. 4 max. 16 deelnemers
HR
Motiveren, betrokkenheid, engagement, retentie generatiekenmerken

Doel

Ervaringsgerichte oefening om de elementen die bijdragen tot betrokkenheid en engagement van verschillende generatiegroepen te expliciteren en deze in de werkcontext aan te wenden. Doel is het verhogen van enerzijds het begrip tussen medewerkers en anderzijds de samenwerking tussen generaties binnen en buiten teams

Voor wie?

Deze workshop is zowel te gebruiken binnen teams als over teams heen.
De begeleiding van deze workshop wordt het best opgenomen door een leidinggevende of medewerker die betrokken is bij het HR-gebeuren van de organisatie.

Voorbereiding

 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-its klaarleggen per tafel met aantal alcoholstiften
 • Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken.

Materiaal

 • Voldoende ruim lokaal, met tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipchart per groep
 • Alcoholstiften
 • Afdruk van de powerpointpresentatie voor de deelnemers
 • Projector + scherm
 • Computer
 • Downloads

PPT - Boeien en binden van generaties

Extra toelichting voor de begeleider

 

Duur

2,5 uur, inclusief pauzes en nabespreking


Verloop

De groep deelnemers wordt ingedeeld in generaties (1 per tafel) aan de hand van de indeling van Becker.

Deel 1 - plenair - Introductie op het generatiedenken – 30’

 • De workshopbegeleider geeft een algemene inleiding op het thema ‘generaties op de werkvloer’ aan de hand van de PowerPoint ‘boeien en binden’
 • Daarna wordt ingegaan op wat de do’s en don’t’s zijn m.b.t. motivatie van elke generatiegroep, cfr. PowerPoint

Deel 2 – opdracht in generatiegemengde groepen – analyse filmmateriaal – 40 à 45’

 • Introduceer kort het doel van het filmmateriaal toe (5 à 10’):
 1. Aan de hand van een korte filmpje (van elk ongeveer 4’) is het de bedoeling dat een aantal knelpunten uitvergroot worden die kunnen voorkomen wanneer verschillende generaties gevraagd worden om samen te werken. In dit filmmateriaal gaat het specifiek over een taakoverdracht tussen iemand van generatie X en generatie Y.
 2. Doel is na te gaan welke valkuilen en misverstanden er kunnen ontstaan tussen medewerkers uit verschillende generaties (vanuit het verschil in generatiekenmerken), tot welk verlies van betrokkenheid en engagement dit kan leiden en welke acties er kunnen ondernomen worden om dit te vermijden.
 • Toon een eerste keer het filmpje (5’): taakoverdracht tussen iemand van de generatie X en iemand van de generatie Y
 • Geef volgende opdracht aan de groepen en toon een tweede keer het filmpje (10’):
 1. Inventariseer alle generatiekenmerken die spelen in de gesprekken rond de taakoverdracht (als hulp kan het overzicht van kenmerken in de powerpointpresentatie gebruikt worden)
 2. Op welke momenten merk je bij elk van de partijen een verlies aan betrokkenheid/engagement? Door wat komt dit?
 3. Op welke momenten merk je terug een zekere energie bij de betrokkenen?
 • Bespreek de vaststellingen van de groepen in plenum (15’ à 20’):
 1. Vraag bij de deelnemers naar de herkenbaarheid van de situatie: hebben zij in een of andere context ook al dergelijke ervaringen gehad? Hoe zijn ze hier mee omgegaan?
 2. Wat leren we hieruit voor onze organisatie?
 3. Wat verwachten we hieromtrent van leidinggevende en collega’s?
 4. Zijn er mogelijks persoonlijke inzichten of leerpunten te trekken?

Korte pauze

Deel 3 - in generatiegroepen – actieplan ‘hoe houden we de betrokkenheid en het engagement hoog in onze organisatie’ – 50’

 • Geef de deelnemers per generatiegroep volgende opdracht (15’):
 1. inventariseer op een flipchart 3 zaken die voor de eigen generatiegroep zeer belangrijk zijn voor het hooghouden van de betrokkenheid en het engagement.
 2. Waarom zijn dit voor de generatiegroep zeer belangrijke zaken?
 3. Wat dient er binnen de organisatie te gebeuren om tegemoet te komen aan deze zaken? Bijv. afspraken tussen collega’s, met leidinggevende,…
 • Laat de generatiegroepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5’ per groep)
 • Nabespreking (20’):
 1. Introduceer: we willen vandaag komen tot een aantal groepsafspraken en een aantal persoonlijke afspraken:
 2. Groepsactieplan: oplijsting van aantal elementen die als ‘engagement’ meegenomen worden: zo zullen we in de organisatie met onze medecollega’s omgaan met het oog op het behoud en stimuleren van wederzijdse betrokkenheid en engagement?
 3. Individueel actieplan: hoe maak ik aan mijn medecollega’s en en leidinggevende duidelijk wat mijn ‘handleiding’ is op vlak van motivatie?

Nabespreking

Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:

 • Wat levert jullie deze workshop op?
 • Wat heb je geleerd uit deze workshop?
 • Wat neemt je mee naar eigen de werkplek?

Meer weten?

Over het project
Onze bril op generaties
Generatietheorieën